Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť FITRON s.r.o., IČO: 48035076 (ďalej len „my“).

Na tejto stránke môžete nájsť informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

Ak navštívite náš web:

Údaje o vašom správaní na webe, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém – jeho verzia a jazykové nastavenie, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač – jeho verzia a jazykové nastavenie, adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web, a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení.

Viac informácií o používaných súboroch cookies nájdete na: https://www.fitron.sk/cookies/

Tieto údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás;
vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu;
testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z nakupovania u nás; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;
predchádzanie útokom na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame maximálne 26 mesiacov. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

Ak u nás nakúpite:

Identifikačné a kontaktné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa; IČO, DIČ a IČ DPH, ak ste podnikateľ;
Údaje o vašich objednávkach, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracovávame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej objednávky. Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorenie a plnenie zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám neodstránil tovar vložený do košíka, alebo údaje z rozpracovanej objednávky;
aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie alebo vás upozorniť na odoslanie tovaru;
pre potreby platby za tovar;
pre potreby doručenia tovaru; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim prepravným partnerom;
v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie vašej objednávky, popr. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavanie najmä nasledujúcich zákonov:

zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,
zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory;
zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty,
zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 10 rokov od vydania posledného dokladu k vašej objednávke.

 

Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše údaje pre vlastné účely ako ich správca. V prípade plnenia objednávky vaše údaje odovzdávame našim partnerom pre zaistenie platby, prepravy a ďalších náležitostí vašej objednávky:

Partnerom prevádzkujúcim platobné systémy (platba kartou): ComGate Payments, a. s., Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b,  500 02 Hradec Králové; IČ: 279 24 505
Prepravným partnerom:
123Kurier, s. r. o., Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46598863
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498
Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428
TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 94905 Nitra, IČO: 36703923

Všetky spomenuté osobné údaje spracovávame my ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

 

Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Vo vzťahu k svojim osobným údajom máte viacero práv. Jedná sa o právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, prenositeľnosť, vznesenie námietky a podania sťažnosti.

Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“.

Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
využijete svoje právo namietať proti spracovaniu u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:
popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. Ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);
vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov.