Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

predávajúcim, ktorým je spoločnosť FITRON s.r.o., IČO: 48 035 076, DIČ: 2120044938, IČ DPH SK2120044938, so sídlom na adrese Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 36807/V
(ďalej len „predávajúci“)

– a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho umiestneného na doméne www.fitron.sk (ďalej len „E-shop“).

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom Vrátna č.3, 043 79 Košice 1, tel. č. 055/6220 781

Objednávka (uzatvorenie zmluvy)

Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na stránke E-shopu. Užívateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá E-shop používa. Po vložení tovaru do virtuálneho košíka získava užívateľ E-shopu prehľad o jednotlivých položkách a celkovom množstve tovaru.

Po prechode do virtuálnej pokladne ponúka predávajúci užívateľom možnosť uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy je zobrazenie zhrnutia objednávky a tlačidla s označením „Záväzne objednať“ v sekcii „Kontrola a platba“ v rámci užívateľského rozhrania E-shopu.

Za bezvýhradné prijatie ponuky Predávajúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany užívateľa sa považuje kliknutie na tlačidlo s označením „Záväzne objednať“. Záväzná objednávka vyžaduje platbu za tovar.

Kúpna zmluva je uzavretá doručením emailovej správy o dokončení objednávky (potvrdenie objednávky), a to na emailovú adresu zadanú užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.

Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovú adresu, identifikačné údaje a dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Predávajúci bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

Ceny

Ceny uvedené na E-shope sú uvedené vrátane DPH (ak nie je uvedené inak). V týchto cenách nie sú zahrnuté náklady na dodanie tovaru. O týchto nákladoch je kupujúci (zákazník) informovaný pri zhrnutí objednávky vo virtuálnom košíku (príp. pokladni) alebo v sekcii “Spôsoby a ceny doručenia”, ktorá sa nachádza na E-shope v dolnej časti stránky.

Celkovú cenu objednávky (vrátane nákladov na dodanie tovaru a prípadných ďalších nákladov) si môže kupujúci skontrolovať aj v zhrnutí objednávky ešte pred objednaním.

Spôsoby platby

V súčasnosti predávajúci akceptuje tieto spôsoby platby:

 • Dobierkou – v hotovosti alebo platobnou kartou
 • Platobnou kartou online
 • Úhradou na účet – prevodným príkazom na základe objednávky alebo predfaktúry
 • V hotovosti pri prevzatí tovaru osobne na výdajnom mieste v Spišskej Novej Vsi (na výdajnom mieste v Spišskej Novej Vsi nie je možná platba kartou).

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

Dodacie lehoty

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní.

Pri popise produktu na E-shope je spravidla uvedená aj orientačná dostupnosť tovaru. Produkty, ktoré sú uvedené ako “skladom“ sú spravidla expedované do 2 pracovných dní od doručenia potvrdenia objednávky.

V prípade, že nastanú výrobné komplikácie a objednaný tovar v sľúbenom období nie je možné expedovať, predávajúci je povinný kupujúceho o danej situácii bezodkladne informovať a ponúknuť náhradný termín dodania, prípadne navrhnúť náhradný tovar.

Ak sa objednaný tovar nepodarí odoslať ani v dodatočnej (náhradnej) lehote, kupujúci má právo od objednávky odstúpiť. Ak za tovar už vykonal platbu, kúpna cena (prípadne jej časť) mu bude vrátená na ním určený bankový účet najneskôr do 14 dní.

Dodanie tovaru

V súčasnosti je na E-shope na výber z týchto možností doručenia objednávky:

 • Kuriérom na zvolenú adresu
  • Cena za doručenie je vypočítaná na základe konkrétnych položiek v košíku.
 • Osobný odber na výdajnom mieste v Spišskej Novej Vsi:
  • Cena: 0 € – ZDARMA

Spravidla v pracovné dni v čase od 7:00 do 15:00. Pri tejto možnosti je potrebné vopred dohodnúť dátum a čas odberu.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu (alebo telefonicky).

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Počas tejto lehoty má právo tovar rozbaliť a vyskúšať. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho emailom na adresu info@fitron.sk alebo zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy na adresu: FITRON s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy.

V prípade písomného odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný osobne doručiť takéto oznámenie a to najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. faktúrou, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť nasledovný vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy:

“Vec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Dobrý deň, týmto využívam svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Meno a priezvisko: (doplňte)

Číslo objednávky: (doplňte)

Číslo účtu pre finančné vysporiadanie: (doplňte)”

Adresa pre odoslanie vráteného tovaru: FITRON s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves

Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

V rámci tovaru, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek (vyrobený na mieru), kupujúci nemá nárok odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom (fyzická osoba – nepodnikateľ), nemá nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu a odstúpenie od zmluvy.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom objednávky tovar s vadami, ktoré je predávajúci, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť kupujúcemu.

Ak tovar obsahuje vady, kupujúci má právo požadovať dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom objednávky (kúpnej zmluvy) tovar s vadami, ktoré predávajúci, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil kupujúcemu. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru aj v prípade, že mu predávajúci nie je schopný dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci o vadách pred prevzatím tovaru vedel alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí predávajúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

V prípade reklamácie má kupujúci niekoľko možností kontaktovania predávajúceho, ale najideálnejší spôsob je zaslať predávajúcemu email s popisom a fotografiami vady zakúpeného výrobku. Predávajúci sa zaväzuje reagovať kupujúcemu na reklamáciu do 5 pracovných dní.

Záručná doba a záručný list:

Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy kupujúci prevezme tovar. Záručná doba je 24 mesiacov. V prípade, že je predmetom objednávky už použitý tovar, záručná doba sa po dohode s kupujúcim môže skrátiť, nie však na kratšie obdobie ako 12 mesiacov.

Ako záručný list slúži faktúra (daňový doklad), ktorá bola vystavená pri nákupe tovaru.

Reklamácie je možné uplatniť na adrese:
FITRON s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves

Reklamácia tovaru, vrátane odstránenia vád daného tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo mu bude daný tovar vymenený za nový.

Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že predávajúci neobdržal od kupujúceho všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

Za vybavenie reklamácie sa považuje odoslanie opraveného alebo nového tovaru kupujúcemu, prípadne doručenie informácie, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Ďalší spôsob vybavenia reklamácie je odoslanie finančných prostriedkov vo výške zľavy z ceny tovaru, alebo vrátenie celej kúpnej ceny tovaru.

Záručné opravy vykonáva FITRON s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@fitron.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva: zoznam subjektov.

V prípade predaja tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku resp. zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má kupujúci, žijúci v členskom štáte EÚ, možnosť podať žiadosť na začatie ARS v súvislosti so sporom u predávajúceho, podnikajúceho v členskom štáte EÚ, doručením žiadosti subjektu ARS v krajine pôsobnosti predávajúceho. Môže pri tom využiť formulár dostupný na stránke Európskej komisie online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.  subjektu ARS a to v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Adresa na podávanie žiadostí v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je: ars@soi.sk. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi  a každého subjektu ARS. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Počas alternatívneho riešenia sporov Kupujúci spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov, v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Toto riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov online. Rovnako aj nároky Predávajúceho voči Kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez vysokých finančných výdavkov.

Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v dokumente: Zásady ochrany osobných údajov.

Rozhodné právo

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom si strany dojednávajú, že sa ich vzťah riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami:

 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník;
 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,

všetky v platnom znení.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok  je splnená umiestnením novej verzie obchodných podmienok na internetovej stránke www.fitron.sk. Na uzatvorené objednávky sa však vzťahuje znenie obchodných podmienok platné v čase vykonania objednávky.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 19.10.2020.